สมาชิก สมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย

The Marching Band Association of Thailand Memeber

  • ทั้งหมด
  • สมาชิกกิตติมศักดิ์
  • สมาชิกสามัญ
  • สมาชิกวิสามัญพิเศษ
  • สมาชิกวิสามัญ

รายชื่อสมาชิก

ประเภท A - สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร A63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
2   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร A63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
3   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร A63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563

รายชื่อสมาชิก

ประเภท B - สมาชิกสามัญ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร B63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
2   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร B63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
3   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร B63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563

รายชื่อสมาชิก

ประเภท C - สมาชิกวิสามัญพิเศษ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร C63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
2   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร C63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
3   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร C63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563

รายชื่อสมาชิก

ประเภท D - สมาชิกวิสามัญ

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล จังหวัด หมายเลข
สมาชิก
บัตรสมาชิก
วันที่ออกบัตร วันที่หมดอายุ
1   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร D63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
2   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร D63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563
3   นายวงโยธวาทิต แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร D63001 22 เมษายน 2563 22 เมษายน 2563